Gobb's Pro Log:

 1. Gobb
  #1: From: Gobb, Nov 7, 2020 at 1:20 AM
  Reason: Purchased
  Expiry: Feb 12, 2021 at 1:19 AM
 2. Gobb
  #2: From: Gobb, Nov 7, 2020 at 1:19 AM
  Reason: Purchased
  Expiry: Feb 5, 2021 at 1:19 AM
 3. Gobb
  #3: From: Gobb, Dec 25, 2019 at 5:13 AM
  Reason: Because
  Expiry: Apr 3, 2020 at 6:13 AM